Tự động hóa

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Hình ảnh  Phần mềm lập trình PLC S7300/ S7400/ HMI/ SCADA
STEP7 V5.5 STEP7 V5.6 PLC Sim V5.6 HMI WinCC Flexible 2008 WinCC
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD22-2BA1
Mã: 6SE6420-2AD22-2BA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD23-0BA1
Mã: 6SE6420-2AD23-0BA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD24-0BA1
Mã: 6SE6420-2AD24-0BA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2AD27-5CA1
Mã: 6SE6420-2AD27-5CA1
Gọi để biết giá
Hình ảnh Biến tần 420 Siemens-6SE6420-2UD31-1CA1
Mã: 6SE6420-2UD31-1CA1
Gọi để biết giá