Mitsubishi

Tập đoàn Mitsubishi là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khác nhau của họ, cả ở Nhật Bản và trên toàn cầu. Bốn thế hệ chủ tịch của Mitsubishi - thông qua cống hiến đa dạng hóa và đóng góp cho xã hội - đã giúp tạo nền tảng vững chắc cho các công ty thuộc tập đoàn Mitsubishi mở rộng phạm vi kinh doanh sang tất cả các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Nhờ tầm nhìn thống nhất theo thời gian này, ngày nay, các công ty thuộc tập đoàn Mitsubishi tiếp tục đóng góp cho xã hội địa phương và toàn cầu thông qua phạm vi hoạt động rộng lớn của họ.